LUONNOS 16.3.2012
Laadukkaan ohjauksen tunnusmerkkejäLuottamuksellisen ja tavoitteellisen ohjaussuhteen rakentaminen heti lukion alusta alkaen ja ohjaussuhteen ylläpito koko lukio-opintojen ajan
 • kaikille toimijoille on yhteinen ohjauksen ydintehtävä selvä ja oma ohjausrooli sisäistettynä (kts. ohjauksen työnjako)
 • jokaisen ohjauksen toimijan valmiudet yhteistyöhön (opiskelijan pallottelua vältettävä)

Ohjaus on systemaattista ja jatkuvaa koko lukion ajan (ohjausprosessi)
 • toimivat rakenteet kannattelevat ohjausta (prosessi ei katkea ohjaaja vaihtuessa tai kurssi päättyessä)
 • ohjauksessa monipuoliset menetelmät käytössä (tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti tarkoituksenmukaisesti käytössä ryhmäohjaus, pienryhmäohjaus, henkilökohtainen ohjaus, verkko- ohjaus…)
 • ohjauksen oikea-aikaisuus (mm. opon tavoitettavuus, ohjaustarpeen tunnistaminen) > tietyt ohjausteemat suunnitellusti kaikille > opiskelijoiden henkilökohtaisiin ohjaustarpeisiin vastaaminen

Opiskelijan oman toimijuuden vahvistaminen
 • ohjaus tavoitteellista opiskelijan elämän kokonaisuutta kunnioittaen
 • opiskelijan opintojen sujumisen tukeminen
 • opiskelijan jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen ja elämänsuunnittelun tukeminen

Verkostoyhteistyö on aktiivista ja säännöllistä
 • yhteistyö oppilaitosten ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa
 • tukee opiskelijan valmistumista toiselta asteelta
 • sujuva siirtyminen jatko-opintoihin
 • negatiivisen keskeyttämisen vähentäminen
 • joustavan siirtymisen mahdollistaminen (osaamisen tunnistaminen - vrt. KeSun tavoitteet)

Ohjauksen toimijoiden vahva ohjausosaaminen ja sen jatkuva kehittäminen
 • ohjauksen kokonaisuudesta vastaa pätevä opinto-ohjaaja yhdessä rehtorin kanssa
 • oppilaitoksessa ohjauksen toimijat ohjaavat omasta perustetehtävästään käsin (kts. ohjauksen työnjako)

Fyysiset tilat ja laitteet
 • ohjauksen toimijoilla on käytettävissään asianmukaiset tilat ja välineet
 • opinto-ohjaajalla on käytössään oma huone ja nettiyhteyksin varustettu tietokone

Ohjaus on riittävää ja se on tasapuolisesti saatavissa
 • Opiskelijan saama laskennallinen ohjausresurssi
 • 200 opiskelijaa päätoimista opinto-ohjaajaa kohti - laskennallisesti vähintään 0,15 tuntia/opiskelija/viikko
 • mahdollistaa jokaiselle opiskelijalle 45 min henkilökohtaisen ohjauksen vuosittain
 • mahdollistaa edellisen lisäksi yksilöllisiin ohjaustarpeisiin oikea-aikaisen opinto-ohjauksen

Jatko-opinto- ja urasuunnitelman ohjaus
Koko lukion aikainen sisällöllisesti laadukas prosessi

1. vuosi: Lukio-opintojen (tai tarvittaessa muiden toisen asteen opintojen) ja jatko-opintojen yhteydet
orientoituminen omien opintojen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnitteluun
2. vuosi: Jatko-opinto- ja työelämätietouden hankkiminen myös autenttisissa ympäristöissä,
oman opintosuunnitelman ja mahdollisten jatkovaihtoehtojen synkkaaminen.
Alustavan jatko-opintosuunnitelman hahmottaminen
3. vuosi: Oman jatko-opintosuunnitelman tarkentaminen, jatko-opintoihin hakeminen


Tarvittava opinto-ohjauksen resurssi:
 • Runko kurssimuotoisessa opetuksessa (käytössä myös pienryhmäohjaus)-> väh. 2 pakollista opinto-ohjauksen kurssia
 • Henkilökohtainen ohjaus jatko-opintoihin liittyen väh. 2 * 45 min / opiskelija (TAI henkilökohtaista ohjausta väh 1 * 45 min/lukuvuosi)